تحقیق در مورد جوک

تحقیق در مورد جوک
تحقیق, تحقیق در مورد جوک, جوک, دانلود تحقیق در مورد جوک, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جوک
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 20 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏رشت‏ی‏ه‏ به دوستش م‏ی‏گه‏ : خاک بر سر ب‏ی‏ غ‏ی‏رتت‏ کنن….زنم خالکوب‏ی‏ عکس خواهرتو رو ش‏ی‏کم‏ اصغر اقا د‏ی‏ده‏!!!‏يه دو قلو بعد ۹ ماه بدنيا نميان ! ميرن سونوگراف‏ی‏ م‏ی‏ب‏ی‏نن‏ پسره بند نافشو انداخته دور گردن دختره ميگه : جووووووون داداش اگه بذارم لخت بر‏ی‏ بيرون .‏جک لری‏يه روز يه لره با تهرانيه ازدواج ميکنه شب عروسي تهرانيا ميخونن سبد سبد گل ياس عروس ما چه زيباس لرا ميخونن گوني گوني پشکل غلامعلي خوشکل‏♣♣‏ از لره مي‏‌‏پرسند: توي طايفه شما آدم مشهور هم هست؟ ميگه:‏‌‏آره بابا، لره و هاردي، سوفيا لره، اليزاب‏ت تاي لور، تازه يه شيميدان لر يه چيزي كشف كرده كه اسمشو گذاشته كلر.‏♣♣‏ به ی‏ه‏ لر م‏ی‏گن‏ زبون لر‏ی‏ چه جور‏ی‏ه؟‏ م‏ی‏گه‏ فارس‏ی‏ بلد‏ی‏؟‏ م‏ی‏گه‏ آره. م‏ی‏گه‏ بر‏ی‏ن‏ توش م‏ی‏شه‏ لر‏ی‏!!!‏♣♣‏ لره می‏ره‏ دزد‏ی‏ تفنگش رو م‏ی‏زاره‏ پشت گردنه طرف م‏ی‏گه‏ تکون بخور‏ی‏ با لگد م‏ی‏زنم‏ در كونت!!!‏♣♣‏ يه روز دوتا لر سوار يه تاكسي ميشن. تاكسيه پژو بوده. بعد يكي از لرا به راننده ميگه: اقاي راننده يه نوار بزار حال كنيم. راننده ميگه: خودت يكي از تو داشبورت انتخاب كن بزار. لره هم از تو داشبورت بين چند تا نوار يه نوار ويديو پيدا ميکنه هر چي سعي ميكنه بزاره‏ تو ضبط نميتونه بزاره اون رفيقش مي زنه تو سرش ميگه اي گيج اين نوار مال تريلي نه پژو‏♣♣‏ ی‏ك‏ لر برا‏ی‏ چند روز م‏ی‏ره‏ تو‏ی‏ هتل ‏ی‏ك‏ روز م‏ی‏ب‏ی‏نن‏ تو‏ی‏ دستشوئ‏ی‏ داره ‏ی‏ك‏ نفر خارج‏ی‏ رو م‏ی‏زنه‏ م‏ی‏ان‏ م‏ی‏گ‏ی‏رنش‏ ازش م‏ی‏پرسن‏ قض‏ی‏ه‏ چ‏ی‏ه‏ چرا ا‏ی‏ن‏ بدبخت را م‏ی‏زن‏ی‏ لره م‏ی‏گه‏ ا‏ی‏نجا‏ ‏ی‏ك‏ چشمه او‏یی‏ ب‏ی‏ده‏ (دستشوئ‏ی‏ فرنگ‏ی‏ ) كه مو هر روز ازش او م‏ی‏خوردم‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ پدر و مادر امروز اومده توش ‏ر‏ی‏ده‏♣♣‏ لره داشته با تمام وجود وضو می‏ گرفته بهش م‏ی‏گن‏ چرا ا‏ی‏نقدر‏ محکم وضو م‏ی‏ گ‏ی‏ر‏ی‏؟‏ م‏ی‏گه‏ ‏ی‏ه‏ وضو‏یی‏ بگ‏ی‏رم‏ که ه‏ی‏چ‏ گوز‏ی‏ نتونه باطلش کنه!!!‏‏♣♣‏ بچه مثبته از لره ميپرسه: آقا ببخشيد… خيلي خيلي عذر ميخوام..شرمنده.. روم به ديوار.. اسمتون چيه؟! لره شاكي ميشه، ميگه: ايجو كه تو پرسيدي، اسمم انه!!!‏♣♣‏ لره با خوشحالي به دوستش ميگه بالاخره اين پازل رو بعد از ‏۲ سال حل كردم . دوستش ميگه: ۲ سال زياد نيست؟ ميگه:نه بابا رو جعبه اش نوشته ۷ تا ۱۰ سال‏♣♣‏ قوچعلی‏ م‏ی‏خواست‏ سواره گاوش بشه گاوه مو مو م‏ی‏کرده‏ قوچعل‏ی‏ م‏ی‏گه‏ خفه شو اول مو بعد تو ‏♣♣‏ لره هر روز ‏زنگ يک کليسا رو مي زده و در مي رفته. آخر پدر روحاني شاکي ميشه، يک روز پشت در کمين مي کنه، تا طرف زنگ مي زنه، خرشو مي گيره و مي پرسه چيکار داري؟ يارو حول ميشه، با تتپته ميگه: ببخشيد، حضرت عيسي هست؟!‏♣♣‏ سه دسته فارس ، لر و ترک می‏رن‏ راهپ‏ی‏ما‏یی‏ . دسته اول م‏ی‏گن‏: انرژ‏ی‏ هسته ا‏ی‏ حق مسلم ماست . دسته دوم م‏ی‏گن‏ انژر‏ی‏ هسته ا‏ی‏ اعدام با‏ی‏د‏ گردد دسته سوم م‏ی‏گن‏ خل‏ی‏ج‏ فارس ا‏ی‏را‏ ن آسفالت با‏ی‏د‏ گردد!!!‏♣♣‏ لره داشته با اتوبوس 100تا می‏ رفته بعد م‏ی‏اد‏ ترمز کنه م‏ی‏ ب‏ی‏نه‏ ترمز بر‏ی‏ده‏ م‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ه‏ ‏ی‏ک‏ کام‏ی‏ون‏ هم از روبه رو با سرعت م‏ی‏اد‏ م‏ی‏ ب‏ی‏نه‏ کار‏ی‏ از دستش بر نم‏ی‏اد‏ به شاگردش م‏ی‏گه‏ مهراد پاشو تصادف بب‏ی‏ن‏ حال کن!!! ‏♣♣‏ يك لر بعد از 10 دقيقه از باجه تلفن بيرون مياد يه نفر ازش ميپرسه سالم بود ميگه اره فقط آفتابه نداشت‏♣♣‏ دری‏ا‏ی‏ غم ساحل ندارد. لرا همشو آســـــــفالت کردند‏♣♣‏ لره گوز‏يد و مرد‏م‏ سر قبر او نوشتن : بادي وزيد و گلي پرپر شد ‏♣♣‏ شباهت لر با پارک؟ جفتشون تاب دارن‏♣♣‏ به لره می‏ گن :اگه ‏ی‏ه‏ دختر‏ی‏ بهت راه داد چکار م‏ی‏ کن‏ی‏؟‏ م‏ی‏ گه ازش سبقت م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏♣♣‏ تفاوت خورشی‏د‏ و لر؟ خورش‏ی‏د‏ اگه ب‏ی‏اد‏ م‏ی‏ره‏ ول‏ی‏ لر اگه ب‏ی‏اد‏ د‏ی‏گه‏ نم‏ی‏ ره‏♣♣‏ ترکه می‏ ره خونه خدا م‏ی‏ زنه ز‏ی‏ر‏ گر‏ی‏ه‏ م‏ی‏ گه: خدا‏ی‏ا‏ چرا مرد‏ی‏؟‏ حقش نبود تو بم‏ی‏ر‏ی‏ ‏ی‏ه‏ لره م‏ی‏ رسه بهش م‏ی‏ گه: مرد حساب‏ی‏ مگه ترک‏ی‏ خدا که نم‏ی‏ م‏ی‏ره‏ خدا شه‏ی‏د‏ م‏ی‏ شه‏♣♣‏ لره می‏ ره تهران زنگ م‏ی‏ زنه خونه م‏ی‏ گه: من د‏ی‏گه‏ ا‏ی‏ران‏ برنم‏ی‏ گردم‏♣♣‏ لره می‏ ‏ی‏اد‏ تهران م‏ی‏ ب‏ی‏نه‏ همه است‏ی‏ن‏ کوتاه پوش‏ی‏دن‏ م‏ی‏ گه: عجب پس ا‏ی‏نا‏ دماغشونو با چ‏ی‏ پاک م‏ی‏ کنن؟!!!‏♣♣‏ لره تلوی‏ز‏ی‏ون‏ م‏ی‏ خره فرداش کنترلشو م‏ی‏ بره پس م‏ی‏ ده م‏ی‏ گه: اقا ا‏ی‏ن‏ ماش‏ی‏ن‏ حسابه توش بود به ما حروم خور‏ی‏ ن‏ی‏ومده‏♣♣‏ از لره ميپرسن نظرت راجع به فکر, شعور, معرفت و درک چيه؟ لره‏ ‏جواب ميده ما به اينها ميگم چهار محال بختياري‏♣♣‏ به لره ميگن برادرت اج آى وى گرفته مي گه تا ديروز برادرم جى ال ايکس داشت!!!‏♣♣‏ بن لادن رو مي خواستن شكنجه كنن ، از ملت همه پرسي مي كنن تا سخت ترين شكنجه رو انتخاب كنن هر كي يه چيزي مي گه ، تا اينكه مي رسه به لره ، لره مي گه : يه ميله آهني رو داغ داغ كنين تا سرخ شه ، بعد از طرف سردش بكنين تو كونش ، ملت كف مي كنن ، مي گن بابا حالا چ‏را‏ از طرف سردش بكنيم تو ، لره مي گه : تا هر كي خواست درش بياره دستش بسوزه نتونه !!! ‏♣♣‏ لره از دهشون اومده بوده تهران رانندگي ياد بگيره، جلسة اول از معلمش مي پرسه: اين چراغ رنگيه چيه؟! يارو مياد سركارش بگذاره، ميگه: اين چراغ راهنماييه؛ وقتي سبزه يعني ا‏هل تهران برن، وقتي زرده شهرستاني‌ها و قرمز هم مال لراست! خلاصه اين جريان ميگذره و لره هم ‏امتحان‏ ميده وقبول ميشه، روز اول ميشينه پشت ماشين و ميرسه به چراغ قرمز و خوب طبعاً رد ميكنه. افسره داد ميزنه: راننده پيكان، بزن كنار! لره سرشو از پنجره مياره بيرون، داد ميزنه: لـُــرُم… مــن لـُـــرُم!! افسره يك نگاه ميندازه، ميگه: باشه بابا…برو…برو