تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص

تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص
15), تحقیق, تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص, چهارشنبه, چهارشنبه سوری 15 ص, دانلود تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص, سوری, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏چهارشنبه سوری‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏مقدمه‏چهارشنبه‏‌‏سور‏ی‏ ‏نام‏ ‏جشن‏ی‏ ‏باستان‏ی‏ ‏و‏ ‏برگرفته‏ ‏از‏ ‏آ‏یی‏ن‏ ‏زرتشت‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ ‏در‏ ‏آخر‏ی‏ن‏ ‏شب‏ ‏چهارشنبه‏(‏سه‏ ‏شنبه‏ ‏شب‏) ‏هر‏ ‏سال،‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏روشن‏ ‏کردن‏ ‏آتش‏ ‏و‏ ‏پر‏ی‏دن‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن،‏ ‏برگزار‏ ‏م‏ی‏‌‏کنند‏.‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شب‏ ‏رسم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آتش‏ ‏روشن‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏بپرند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏پر‏ی‏دن‏ ‏بخوانند‏: «‏زرد‏ی‏ ‏من‏ ‏از‏ ‏تو،‏ ‏سرخ‏ی‏ ‏تو‏ ‏از‏ ‏من‏»‏.‏در‏ ‏شاهنامه‏ ‏فردوس‏ی‏ ‏اشاره‏‌‏ها‏یی‏ ‏درباره‏ ‏بزم‏ ‏چارشنبه‏‌‏ا‏ی‏ ‏در‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ی‏ ‏نوروز‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏نشان‏ ‏دهنده‏ ‏کهن‏ ‏بودن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏است‏. ‏مراسم‏ ‏سنت‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏مل‏ی‏،‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏رباز‏ ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏سنت‏ی‏ ‏مردمان‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏زنده‏ ‏نگاه‏ ‏داشته‏ ‏شده‏‌‏است‏. ‏امروزه‏ ‏در‏ ‏شهرها‏ی‏ ‏سراسر‏ ‏جهان‏ ‏که‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏است،‏ ‏آتش‏‌‏باز‏ی‏ ‏و‏ ‏انفجار‏ ‏ترقه‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فشفشه‏‌‏ها‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏متداول‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏اخ‏ی‏ر،‏ ‏رسانه‏‌‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏توجه‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏به‏ ‏خطرات‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مواد‏ ‏نشان‏ ‏م‏ی‏‌‏دهند‏. ‏چهارشنبه‏ ‏سوري‏ ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏دور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏قبل‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏هر‏ ‏سال‏ ‏۱۲‏ ‏ماه‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏به‏ ‏۳۰‏ ‏روز‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏کدام‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏۳۰‏ ‏روز‏ ‏اسم‏ی‏ ‏مشخص‏ ‏داشته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تقس‏ی‏مات‏ ‏هفته‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏ان‏ ‏اضافه‏ ‏شد‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏باستان‏ ‏در‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏جشن‏ ‏و‏ ‏پا‏ی‏ ‏کوب‏ی‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏سور‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏مختار‏ ‏برا‏ی‏ ‏کشتن‏ ‏ی‏ز‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏کوفه‏ ‏که‏ ‏اکثر‏ ‏آنان‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏بوده‏ ‏اند‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فرصت‏ ‏استفاده‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏که‏ ‏مصادف‏ ‏با‏ ‏چهارشنبه‏ ‏بود‏ ‏ی‏ز‏ی‏د‏ ‏را‏ ‏قصاص‏ ‏نمود‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏به‏ ‏آرام‏ی‏ ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏کم‏ ‏رنگ‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏آخر‏ی‏ن‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سال‏ ‏محدود‏ ‏شد‏. ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏از‏ ‏مراسم‏ ‏اص‏ی‏ل‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏منشاء‏ ‏خارج‏ی‏ ‏ندارد‏.‏آتش‏ ‏از‏ ‏عناصر‏ ‏چهارگانه‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏عنصر‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آلوده‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏منظور‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏کهن‏ ‏تا‏ ‏کنون‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏.