مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط

مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط
پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط, در, سازمانی, شرکت, ک, کارآفرینی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط, نظری, های, و

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 66 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏2-1- ‏مقدمه ‏14‏2-2- ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط‏: ‏16‏2-2-1- ‏مفهوم‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏16‏2-2-2- ‏چالش‏ ‏ها‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏18‏2-2-3- ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏20‏2-3-‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏23‏2-3-1- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏23‏2-3-2- ‏مفهوم‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی ‏24‏2-4- ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏26‏2-4-1- ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏26‏2-4-2-‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ های‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏30‏2-4-3- ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏31‏2-4-4- ‏مدل‏ ‏ها‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏33‏2-4- 4-1- ‏مدل‏ ‏کوراتکو‏ ‏و‏ ‏همکارنش ‏33‏2-4-4- 2- ‏مدل‏ ‏کو‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏سلو‏ی‏ن ‏34‏2-4-4- 3- ‏مدل‏ ‏و‏ی‏نکر‏ ‏و‏ ‏همکاران ‏35‏2-4-4- 4- ‏مدل‏ ‏لامک‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏دس ‏36‏2-4-4- 5- ‏مدل‏ ‏کو‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لز ‏36‏2-4-4-6- ‏مدل ‏كارآفريني ‏سازماني‏ ‏شاکر‏ ‏زهرا‏ (‏مدل‏ ‏تحق‏ی‏ق‏) ‏36‏2-4-4-6-1- ‏نوآور‏ی ‏37‏2-4-4-6-2-‏تجد‏ی‏د‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏40‏2-4-4-6-3-‏توسعه‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏42‏2-5- ‏تفاوت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سازمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏بزرگ ‏44‏2-6- ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏کوچک‏ ‏و‏ ‏متوسط ‏48‏2-6-1-‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏54‏2-6-2- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏56‏2-6-3- ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏نانه ‏59‏2-6-3-1- ‏ترف‏ی‏ع ‏60‏2-6-3-2- ‏ق‏ی‏مت ‏63‏2-6-3-3- ‏شخص ‏65‏2-6-3-4- ‏توز‏ی‏ع‏(‏مکان‏) ‏67‏2-6-3-5- ‏محصول ‏68‏2-6-4- ‏آم‏ی‏خته‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏کارآفر‏ی‏نانه‏ ‏در‏ ‏عمل ‏70‏2-7- ‏پ‏ی‏شنه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏72‏2-7-1- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏داخل‏ی ‏72‏2-7-2-‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏خارج‏ی ‏74