گزارش تخصصی درس املا با موضوع برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه

گزارش تخصصی درس املا با موضوع برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه
گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان

رفتن به سایت اصلی

گزارش تخصصی درس املا با موضوع برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه
فرمت فایل : word (گزارش تخصصی) تعداد صفحات 29 صفحه
بخشی از متن گزارش :
فهرست مطالب
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 4
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….. 5
اهداف گزارش…………………………………………………………………………………………………………….. 6
ارزیابی از وضع موجود……………………………………………………………………………………………….. 7
گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 7
الف) شاخصهای کیفی وضع موجود………………………………………………………………………………… 7
ب) شاخصهای کمّی وضع موجود…………………………………………………………………………………… 9
موانع موجود در یادگیری املا…………………………………………………………………………………………9
بررسی علل غلط نویسی دانش آموزان…………………………………………………………………………….. 9
جمع آوری دادهها………………………………………………………………………………………………………… 9
ب)نظرسنجی از دانش آموزان……………………………………………………………………………………… 11
ج) مشاهده………………………………………………………………………………………………………………… 12
تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………. 12
پیشینه………………………………………………………………………………………………………………………. 13
الف) مبانی نظری:…………………………………………………………………………………………………….. 13
ب) پیشینه ی عملی:…………………………………………………………………………………………………… 15
ارایه ی راهحل های پیشنهادی……………………………………………………………………………………… 17
الف ـ روشهای تقویت حافظه ی دیداری………………………………………………………………………….. 17
ب ـ روشهای ابتکاری در جهت تقویت حافظه ی دیداری…………………………………………………… 19
ج ـ روشهای تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان ضعیف در املا………………………………………… 21
انتخاب راهحل ها……………………………………………………………………………………………………… . 22
ارزیابی و اعتبار بخشی به راه حل ها……………………………………………………………………………. 22
ارزیابی بعد از اجرای راه حل ها………………………………………………………………………………….. 23
الف) شاخصهای کیفی وضع مطلوب……………………………………………………………………………… 23
مقایشه با شاخص……………………………………………………………………………………………………….. 24
نقاط ضعف……………………………………………………………………………………………………………….. 24
نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………….. 25
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 25
پیشنهاد و راهکارها……………………………………………………………………………………………………. 27
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. 28
مقدمه
همه ی ما دوران تحصیل و مدرسهی خود را خوب به یاد داریم. کلاسهای پرجمعیّتی که هر نیمکت با زحمت سه دانش آموز را در خود جای میداد. زمانی که زنگ املا فرا میرسید، معلم میگفت: بچّه»ها! نفرات وسط هر نیمکت بیرون بیایند و روی زمین بنشینندبچًه.هایی هم که در نیمکت نشسته اند، کیف هایشان را روی نیمکت بگذارند. سرمیزیها سر میز. ته میزیها هم تهمیز« کوهی از کیف بر روی میزها قرار میگرفت تا مبادا دانش آموزی سرخود را حرکت دهد و چشمش به املای دیگری بیفتد. سپس معلم با حالت دستوری و کلمه به کلمه، متن املا را میخواند.
هنوز هم با گذشت سالها،حتی با تغییر کتابهای درسی، باز هم شاهد برگزاری چنین املاهایی در کلاس درس هستیم. این موضوع باعث تعجّب است که با وجود این همه تغییرات، باز هم به شکل سنتی به دانش آموزان املا میگوییم؟ آیاواقعا روش دیگری برای گفتن املا وجود ندارد؟ چرا سعی نمیکنیم در درس املا به شیوه هایی نو وجذاب هم توجّهی داشته باشیم؟اصلا چرا روشهای سنتی را کنار نمیگذاریم؟ مگر نه این است که ما بایستی این نونهالان باغ مدرسه را برای روزگاری جز روزگار خود تعلیم دهیم و تربیت کنیم.آیا تاکنون از خود آنان پرسیدهایم تا چه اندازه به این روشها علاقهمند هستند؟
چرا زنگ املا در برخی مدارس به زنگی خشک و بیروح تبدیل میشود و هزاران چرا و دریغ دیگر! آیا فکر نمیکنید که دیگر زمان آن رسیده است که باور و نگاهمان را نسبت به درس املا تغییر دهیم؟ دانش آموزانمان را باور کنیم؟ به فکر شکوفایی خلاقیّت آنان باشیم و از املا گفتن سنتی بپرهیزیم و آنها را از این گرداب توالی و تکرار برهانیم؟